Notárska činnosť

 • Notárske zápisnice o právnych úkonoch
 • Osvedčovanie právne významných skutočností
 • Konanie vo veciach notárskych úschov
 • Konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov
 • Ďalšia činnosť notára

Notárske zápisnice o právnych úkonoch

Notári spisujú účastníkom na základe ich vyhlásenia notárske zápisnice o nasledovných právnych úkonoch:

 • kúpne zmluvy
 • darovacie zmluvy
 • zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena, podielového spoluvlastníctva
 • zámenné zmluvy
 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • závety, listiny o vydedení
 • iné právne úkony (udelenie plnomocenstva, čestné vyhlásenie)

Osvedčovanie právne významných skutočností

Na žiadosť účastníka notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Vydáva najmä osvedčenia

 • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
 • o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • o protestácii zmeniek
 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • o tom, že je niekto nažive
 • o vyhlásení o vydržaní
 • o losovaní
 • o vyhlásení dlžníka ako povinnej osoby o uznaní dlhu a súhlase s exekúciou podľa § 41 ods. 2 písm. c) zák.č. 233/1995 Z.z. v platnom znení (Exekučný poriadok), v prípade neplnenia svojho záväzku voči veriteľovi
 • o zhode osobných údajov uvedených v potvrdení o registrácii kvalifikovaného certifikátu verejného kľúča vydaného Ústredným portálom verejnej správy, na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra
 • o iných skutočnostiach

Konanie vo veciach notárskych úschov

Notár na žiadosť zložiteľa prijme do notárskej úschovy:

 • listiny, najmä závety, s výnimkou listín, ktorých obsah notár nemôže posúdiť
 • peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi
 • peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu

Ďalšia činnosť notára

Notár v rozsahu svojich právomocí, najmä v oblasti občianskoprávnych a obchodných vzťahov:

 • poskytuje právne rady
 • spisuje iné listiny
 • vykonáva činnosť súdneho komisára v dedičských veciach na základe poverenia príslušným súdom
 • spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
 • súdny komisár v dedičskom konaní
 • osvedčovanie právne významných skutočností
 • konanie vo veciach notárskych úschov
 • úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
 • vykonávanie funkcie mediátora
 • poskytovanie právnych rád
 • spisovanie iných listín
 • vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
 • zastupovanie v katastrálnom konaní

Informácie

Postavenie a činnosť notára upravuje Zákon SNR o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) č. 323/1992 Zb. v platnom znení. Notár svojím postavením a svojou činnosťou dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom. Svojou aktívnou účasťou pri usporiadaní občianskoprávnych vzťahov, dedičských a vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, je nositeľom právnej prevencie pri predchádzaní sporov medzi účastníkmi právnych vzťahov.

Osvedčovacie doložky a všetky listiny, ktoré notár vyhotový vo forme notárskej zápisnice sú verejnými listinami. Podľa § 134 Občianskeho súdneho poriadku, verejné listiny deklarujú pravdivosť toho, čo sa v nich osvedčuje alebo potvrdzuje, ak nie je dokázaný opak.

Notár pri výkone svojej činnosti postupuje nestrane, nezávisle a s odbornou starostlivosťou. Je povinný odmietnuť vykonanie úkonu ak je zjavné, že úkon odporuje zákonu, obchádza zákon alebo sa prieči dobrým mravom. Notár a jeho zamestnanci sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti s notárskou činnosťou dozvedeli.

Notár je viazaný len Ústavou, zákonmi a inými všeobecne záväznými predpismi. Výkon jeho činnosti je výkonom verejnej moci.

Cena každého notárskeho úkonu je pevne stanovená vyhláškou MS SR č. 31/1993 Z.z. v platnom znení.

Odmena notára

Odmeny notára upravuje:

 • Vyhláška MS SR č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v platnom znení (znenie Vyhlášky na www.notar.sk)
 • Vyhláška o odmene Notárskej komory Slovenskej republiky
 • Zákon SNR o notároch a notárskej činnosti č. 323/1992 Z.z. v platnom znení (znenie Zákona na www.notar.sk)

Adresa:

Notársky úrad
Čížová Magdaléna JUDr.
Lehockého 6, 81105 Bratislava 1

Telefón:

02 5262 5018
0915 765 039

Email:

magdalena.cizova@notar.sk

Úradné hodiny:

Pondelok08:00 - 16:00
Utorok08:00 - 16:00
Streda08:00 - 16:00
Štvrtok08:00 - 16:00
Piatok08:00 - 15:00